Amit Jain

[Car Dekho]

Parikshit Dar

[Book My Show]

Dr. Dhawal Shah

[PharmEasy]

Rahul Dash

[Purplle]

Vineet Rao

[Deal Share]

Sanjay Agarwal

[Au Small Finance Bank]

Rehan Yar Khan

[Orios Ventures Partners]

Sahil Jain

[Dineout]

Sushil Kumar Agarwal

[Aavas Financiers]
Registration